Innehåll

Betalningsvillkor.

Försäljningsvillkor.

Leveranstid och leveranser.

Leveransvillkor.

Transportalternativ.

Returer.

Reklamationer.

Vid tillverkning på verkstad.

Tillverkningstoleranser för måttbeställda produkter.

Delning av skivor.

Övrigt.

Montering av natursten.

Skivmaterial, plattor och natursten.

VE Stens villkor för mallning och montering.

Information om ROT avdrag.

Befrielsegrunder (force majeure) 

Tekniska beskrivningar.

Ansvarsbegränsning, garanti m.m.

 


Betalningsvillkor

För privatpersoner gäller förskottsbetalning på ordervärdet om inte annat anges eller överenskommits skriftligen vid orderläggning.

För företag gäller vid beställning av lagervaror en förskottsbetalning om inte annat anges eller överenskommits skriftligen. Efter sedvanlig kreditupplysning kan kreditvärdiga företag erhålla betalningsvillkor om 10 till 30 dagar netto, överstiger ordervärdet företagets kreditgräns utgår förskottsbetalning på order. Vid beställning av ej lagerhållna varor gäller de betalningsvillkor som anges i offert eller orderkännande.

I samband med att kunden genom e-post, telefonsamtal eller SMS meddelats om att ordern är färdig för leverans utgår slutfaktura. Betalningstid räknas från den dag som produkt är leveransklar enligt VE Sten. Eventuell dröjsmålsränta debiteras med 10 % efter förfallodatum.

På de order där förskottsbetalning gäller måste betalningen ske innan förfallodag, om betalning ej erhållits förbehåller sig VE Sten rätten att revidera order efter nya förutsättningar.

Försäljningsvillkor

Offerter från VE Sten gäller, med de undantag som anges i dessa allmänna villkor samt om inte annat anges i offerten, i 30 dagar från offertens datum. Offerten är bindande med reservation för mellankommande avtal och gäller endast för odelad beställning.

Orderbekräftelse från VE Sten anses som godkända efter skriftlig bekräftelse från beställare, om inga anmärkningar görs innan den skriftliga bekräftelsen ges anses ordern vara godkänd av beställaren i sin helhet. Alla ändringar som sker av kund efter en godkänd order förbehåller sig VE Sten att debitera extra för.

Alla priser baseras på de för VE Sten gällande anskaffnings- eller tillverkningskostnaderna på dagen för VE Stens offert respektive orderbekräftelse. För det fall dessa kostnader därefter skulle komma att öka på grund av prisändring från VE Stens leverantör, ändrade tull-, frakt eller försäkringskostnader, ändrade valutakurser eller andra orsaker som ligger utanför VE Stens kontroll, förbehåller sig VE Sten rätten att i motsvarande utsträckning höja avtalat pris. VE Sten är skyldig att omgående underrätta Kunden om prisförändringar.

Ökade hemtagningskostnader föranledda av kundens uttryckliga begäran om omgående leverans betalas av kunden.

Samtliga priser som anges är fritt VE Stens lager i Vällingby och exklusive mervärdesskatt utifall inget annat anges. Frakt- och eventuella emballagekostnader ingår inte i priset om inte annat har angetts.

EU-pallar debiteras med 125 kr på lagerhållna produkter. I övrigt debiteras pall och emballage i enlighet med VE Stens omkostnader.

På order avsedda att tillverkas i VE Stens verkstad i Vällingby kommer kostnader för ställtid och ökad timtid revideras efter tillverkning och tillkommande kostnader på order debiteras i efterhand. Minsta debitering för skivmaterial är 0.2 m² per utsågning och kan debiteras flera gånger per order.

Av VE Stens tillverkade produkter och bearbetade material samt måttbeställda eller ej lagerhållna produkter debiteras lagerhyra en vecka efter att kunden blivit informerad om att godset ankommit till lagret i Vällingby. Detta om 100 kr/vecka och pall. Ej pallat eller säckat gods såsom t. ex tillverkade fönsterbänkar o.d. debiteras med 50 kr order och vecka.

Avbeställning av ännu inte levererad order får endast ske efter skriftligt godkännande från VE Sten. För det fall VE Sten godkänner avbeställningen äger VE Sten rätt att debitera kunden för omkostnader och kompensation för VE Stens förlust med anledning av avbeställningen.

Allt material tillhör VE Sten AB fram tills att full betalning skett.

Leveranstid och leveranser

Har ingen leveransklausul avtalats, skall leveransen ske fritt VE Stens lager, Vällingby. För det fall VE Sten i avtalet uttryckligen har åtagit sig att ombesörja transport av godset, debiteras kunden de kostnader som följer därav.

VE Sten ansvarar inte för försenad leverans, eller merkostnader det ger till kund, om omständigheterna som leder till att leveransen försenas ligger utom VE Stens kontroll.

VE Sten skall underrätta kunden om befarad förändring av leveranstidpunkt på hela eller delar av leveransen.

Till den del avtalad leverans avser unika produkter (dvs. produkter som inte ingår i VE Stens ordinarie sortiment) saknar kunden hävningsrätt för det fall leveransen skulle vara försenad och förseningen beror på orsaker som ligger utanför VE Stens kontroll.

Vid tillverkning på VE Stens verkstad

Den leveransvecka som anges på ordererkännande eller offert är av VE Sten uppskattad vecka för färdigställande av leveransklar order. Detta skall ses som en riktlinje då allt som produceras på VE Stens verkstad är ett hantverk. Eventuella tidsbokningar med hantverkare bör därför planeras in med hänsyn till att leveransen kan bli fördröjd. VE Sten ansvarar ej för kostnader vilka uppstår i tredje hand såsom ersättning till hantverkare och transportörer vilka ej bokats av VE Sten.

VE Sten förbehåller sig även rätten att senarelägga eventuell bearbetning på egen verkstad med upp till 4 arbetsveckor efter planerad leveransvecka i de fallen:

 • VE Stens leveransförutsättningar ändras av kund eller kunds ombud.
 • Erforderliga uppgifter och material ej lämnas in 10 arbetsdagar före planerad leveransvecka.
 • I de fall förskottsbetalning inte är registrerad innan förfallodag, förverkas plats i VE Stens produktions kö och VE Sten förbehåller sig rätten att skjuta upp tillverkningen fram till dess att fullgod betalning registrerats och ny tid i verkstaden kan planeras.

 VE Sten reserverar sig för mellanförsäljning av material.

 

 

Leveransvillkor

Kunden skall vid godsets mottagande göra en mottagningskontroll. Kundens mottagningskontroll skall bl.a. omfatta avstämning av mottaget gods mot följesedel samt kontroll av utifrån synliga skador på godset och dess förpackning. Eventuella avvikelser i mängd samt konstaterade skador skall anmälas till VE Sten före lastning. Om varor lastats räknas de som godkända och reklamation efter lastning godkänns ej. Om VE Sten ombesörjer transport skall eventuella avvikelser rapporteras till transportören och noteras på följesedeln när godset kvitteras, senare reklamation godkänns ej. Finns ej någon ansvarig på plats för att skriva på följesedel anses leverans och produkt godkänd.

Privatpersoner skall vid mottagandet även i övrigt undersöka godset på sätt som är brukligt och i överensstämmelse med Köplagen.

För entreprenörer gäller följande: ABM 07 punkt 18 utgår och ersätts med följande text: 18 Följesedel skall åtfölja varan. När varan avlämnats till köparen eller av denne utsett ombud skall denne göra en avstämning mot följesedel. Har varan levererats till en entreprenad för vilken slutbesiktning eller annat avlämnande skall ske skall köparen före hantering, dock senast inom 8 dagar efter avlämnandet av varan kontrollera varan beträffande utifrån synliga fel om parterna är överens om annan mottagningskontroll än ovan, skall parterna i god tid innan leverans skall ske ha en skriftligen överens om hur den skall utföras.

VE Sten rekommenderar att allt gods över 25 kg emballeras eller ställs på pall för att i största möjliga mån säkerställa ett skadefritt gods vid hantering. Väljer kund att inte köpa emballagetjänsten så ombesörjer kunden själv all lastning som sker efter att kund har signerat och övertagit ansvaret för produkterna. Detta gäller företrädesvis material bearbetat på verkstaden i Vällingby.

Transportalternativ

Vid leverans av produkt krävs typgodkänd väg, alternativt uppvisande av tillstånd för transport av gods. Skall lossning ske på villainfart eller skaftväg avgör chauffören på plats om detta är möjligt. Ges ej annan anvisning för lossningen på plats, lossas godset på den plats chauffören anser vara mest lämpligt.

Distributionsbil

Här gäller en pallvikt om max 1200kg och godset lossas med bakgavellyft på ett av transportören godkänt underlag såsom asfalt eller stenbeläggning, och flyttas ej vidare. Tid kan bokas inom en intervall på 8 eller 4 timmar. Tidspassning inom 2 timmar debiteras efter överenskommelse. Frakter utanför Storstockholm kan ej tidsbokas.

Kranbil samt bil med släp

Debitering sker per timme, framkörningsavgift utgår med 30 min. Transportören är ansvarig för leveransens säkerhet och kan därför neka leverans om förhållanden inte uppfyller god säkerhet. Leveranstid revideras alltid efter det att leverans är slutförd och faktureras i efterhand.

Packning samt emballering av specialbeställda order utföres ej efter någon norm utan anpassas efter beställd produkts utformning av producenten. Detta medför att emballage ibland ej är utformat för att köras med pallvagn eller vissa truckar.

 All transport vilken VE Sten skall ombesörja emballeras och emballagekostnad tillkommer.

Returer

Retur av varor sker endast efter skriftlig överenskommelse och bekostas av köparen. Vid retur av godset skall godset levereras åter till VE Sten originalförpackning och i samma skick godset hade då det levererades till kunden. Om så inte sker krediteras inte godset. Då godset returneras skall kopia av faktura eller kvitto bifogas.

Ingen returrätt på måttbeställda varor, fästmassor, fogmassor, cement, torrbruk, ej lagerhållna varor, VE Sten bearbetade produkter, oregelbunden natursten, gatsten, samt sten i fallande längder.

Ingen returrätt på förbrukningsvaror där förpackningen har ådragit sig skada eller bruksdatum passerats.

För lagerhållna fönsterbänkar gäller öppet köp i 1 vecka, därefter krediteras 60 % av ordervärdet under förutsättning att dessa återlämnas i oskadat skick. Pallar samt golvprodukter i kartong som returneras i obrutna förpackningar krediteras 75 %. Brutna pallar samt plockvaror krediteras med 60 % av ordervärdet.

Vid retur av pall krediteras 50 kr per styck om pallen är i brukbart skick.

Returer accepteras inte senare än 30 dagar efter leveransdatum.

Inga avgifter eller arbetskostnader som debiterats krediteras vid eventuella returer.

Reklamationer

Fel eller brist vad gäller VE Stens åtagande samt eventuella produktfel skall reklameras omgående skriftligen, via mejl eller post, senast inom 8 dagar efter mottagandet. Muntlig reklamation mottages/godkänns ej.

Reklamation skall innehålla tydlig uppgift om felet och/eller bristens art samt fotodokumentation vid synliga skador.

Underlåter kunden att göra sådan anmärkning inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt, trots att kunden upptäckt eller borde ha upptäckt avvikelsen, förlorar kunden rätten att göra felpåföljder gällande.

Reklamationer av vara efter montering eller bearbetning godkännes ej.

Vid eventuella reklamationer av måttbeställda produkter som godkänns av säljaren så förbehåller VE Sten sig rätten att ersätta produkten med en korrekt produkt tillverkad av samma leverantör och stensort som den beställda produkten för att säkerställa färg och komposition i material till en så pass nära matchning som är möjlig utifrån materialets natur i och med detta så kommer leveranstider att vara liknande de av originalproduktens.

För entreprenörer gäller tillämpliga delar ABM07 ”Allmänna villkor för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet” samt leveransklausuler för byggbranschen avsedda ABM samt ABM 07 BR för företag. Fel i vara enligt ABM07, punkterna 19 och 20, anses ej föreligga vid mindre avvikelser från mått, vikt, färg och andra angivelser i informationsmaterial eller vid kalkutfällning.

ABM 07 punkt 18 utgår och ersätts med följande text: 18 Följesedel skall åtfölja varan. När varan avlämnats till köparen eller av denne utsett ombud skall denne göra en avstämning mot följesedel. Har varan levererats till en entreprenad för vilken slutbesiktning eller annat avlämnande skall ske skall köparen före hantering, dock senast inom 8 dagar efter avlämnandet av varan kontrollera varan beträffande utifrån synliga fel om parterna är överens om annan mottagningskontroll än ovan, skall parterna i god tid innan leverans skall ske ha en skriftligen överens om hur den skall utföras. ABM 07 punkt 19 utgår och ersätts med följande text: 19. Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna frister lämnar säljaren skriftligt meddelande om felet (reklamation). Fel, som märkts eller borde ha märkts, när varan avlämnades till köparen, skall reklameras skriftligen genast och innan varan används. Under återstående tid av ansvarstiden skall skriftlig reklamation ske inom skälig tid från det att felet märkts eller borde ha märkts.

Stenprover visar endast materialens ungefärliga struktur och färg. Olikheter i kornighet, färg och struktur, såsom ådror, fläckar och schatteringar är naturbildningar och får beräknas förekomma vid leverans. I vissa fall innehåller natursten olika former av naturfel, de vanligaste naturfelen är:

”Revormar” ; lite öppna sprickor på stenens yta, mest förekommande på olika typer av kalksten och marmor samt travertin och basalter.

”Coalfoss” ; små prickar av kol som är lite lösare, kan lossna med tiden. Förekommer i bl.a. portugisisk kalksten.

”Klovfel” ; olika skiktningar i vanligtvis skiffer där skiffern inte delar sig perfekt i kloven.

”Tarolo/taroli” ; kristallbildningar som avviker från övrig struktur på stenen. Kan bilda små håligheter eller färgskiftningar. Förekommer oftast på olika typer av marmor från Carraraområdet.

”Opolerad”; delar av en polerad sten kan i visst ljus se opolerad ut, eller ha fördjupningar i ytan.

”Ytvariation”; Många stensorter har en sammansättning av flera olika stenarter vilket gör att ytan får en varierande karaktär i form av fördjupningar, slipgrad och täthet.

”Kristallbildning, fossiler och ådring”; Då sten är ett naturmaterial så förekommer avvikelser i ådring, fossiler och kristallbildningar vilket kan leda till varierande karaktär på ytor, kanter och utseende.

Nämnda naturfel samt övrigt förekommande naturliga variationer i sten är ej reklamationsgrundande.

Följande övriga avvikelser är ej reklamationsgrundande:

 • Ytliga repor på kalksten och marmor plattor.
 • Kanter eller ytors rakhet/planhet där fossil eller kristaller har orsakat avvikelser.
 • Hörnskador på plattor i fallande längder.
 • I betongprodukter kan färg- och strukturskillnader förekomma
 • Kalkutfällning på betongprodukter
 • På viss sten förekommer även lättare rostutfällning vilken oftast försvinner med tiden
 • Utfällningar och märken från emballage som ej påverkar stenens egenskaper.
 • Sågade kanter kan ha lättare ”urflisningar” efter sågklingan på kanterna.
 • Vissa kilhål/märken kan och får förkomma i sten som har en klovyta eller huggen yta.

Reklamationer på arbeten utförda på kundens eget material såsom lagningar, slipningar, poleringar, kapningar etc. godkännes ej då inga garantier lämnas på dessa arbeten. Dessa utföres på kundens risk och ansvar.

Vid tillverkning på verkstad.

Toleranser på sten tjocklek är +/- 2 mm inom samma leverans. Den synliga kanten slipas ihop till samma tjocklek. I övrigt kan det finnas olika tjocklekar på skivan. Yttoleranser vid planmontage +/- 1 mm av ho och häll. Fogens bredd 1 till 3 mm. Observera att plåtarna inte alltid är raka. VE Sten ansvarar ej för lämplighet på inlämnade produkter. Avvikelser från erhållna mallar och mått är +/-2 mm på längd och bredd, samt +/-0.5 på angivna gradienter.

VE Sten accepterar ej mallar som kan förändras vid väta.

Vi tar ej emot ofullständiga mallar, såsom information, + eller-mått på ritning/mall. Vi kan mot avgift göra en cad-ritning som kund får godkänna som ersättning istället för mall, för detta tillkommer en kostnad på utifrån nerlagt tid för framställande av ritning. Verkstadstid används för tiden gällande timpris.

Tillverkningstoleranser för måttbeställda produkter:

  Inom samma skiva och Avvikelse
  vid fogade skivor (mm) mått (mm)
Tjocklek +/-1,5 +/-2
Synlig kantyta (kalibrerad) +/- 0,5 +/-2
Ytmått – längd, bredd +/- 1,5 +/-1,5
Diagonalmått +/-1,5 +/-1,5

 

Placeringen för ho och häll sker 55 mm från skivans framkant om inget annat specificerats på ritningen. Om kunden beställer en skiva som understiger 50 mm mellan urtag och skivkant frånsäger vi oss ansvaret för hållbarheten från att godset lämnar oss. Vi tar ansvar för att kunden blir informerad om detta uppstår. Vi borrar 35 mm hål för blandare 60 mm från urtagskanten om inget annat krävs eller anges.

Delning av skivor

Då sten är ett naturmaterial så sätter det en begränsning på storleken av skivor som kan produceras. 

VE Sten strävar alltid efter att försöka uppfylla kunds önskemål gällande utformning av skivor. Dock förbehåller sig VE Sten rätten till att reservera sig gällande utformning av skivor då:

 • Utformningen av skivorna påverkar stenens hållbarhet.
 • Storleken på stenen gör att den ej går att hantera på ett säkert sätt.
 • Storleken på råmaterial gör att det ej går att producera.
 • Storleken på färdiga skivor gör att de ej går att montera
 • Storleken på skivor gör att maskiner ej kan bearbeta dem.

Övrigt

VE Sten ansvarar ej för funktioner i kunds kök, samt övriga utrymmen under den tid som VE Sten tillverkar produkter åt kund. VE Sten ansvarar ej för förseningskostnader och liknande, i de fall VE Sten ej har skickat skriftligt bekräftelse på slutgiltigt leveransdatum och som godkänts skriftligen av kund.

Montering av natursten

Vid montage av naturstensplattor samt betong skall materialet plockas ur flera förpackningar och/eller pall samtidigt för att få en jämn fördelning av färg, struktur och ådring. För vissa produkter erfordras speciella produkter för applicering och efterbehandling. Kunden ansvarar själv för att rätt produkter används och att montering sker på ett korrekt sätt. Material vilket är nätat på baksidan eller är beställt med AS1.1 rekommenderas att det monteras med dubbelkomponentslim.

Skivmaterial, plattor och andra materialval.

VE Sten visar prover av de material vi använder vid produktion. Sten är ett naturmaterial och variationer förekommer. Kund kan välja råskiva hos VE Sten men då måste hela råskivan köpas. Annars använder sig VE Sten av material som passar till ordern. Skillnader i sten kan vara stor även inom samma sändning gällande färg, mönstring och struktur. Toleranser gällande format, tjocklek och övriga mått enligt Sveriges Stenindustris riktlinjer och normer för sten från svenska stenleverantörer knutna till förbundet. Annars gäller stenleverantörers angivna toleranser.

Nedan mått skall ses som riktlinjer. Dessa kan skilja från olika leverantörer

Inom samma platta och               

mått (mm)

Tjocklek                                                   Upp till +/- 2                                                        

Buktighet                                                Upp till 1%                                

Ytmått – längd, bredd                         Upp till +/- 2                                                        

Diagonalmått                                        Upp till +/- 2                           

VE Stens villkor för mallning och montering

Alla stommar och täcksidor skall vara färdigmonterade och inga ändringar av dessa får göras efter genomförd måttagning. Måttagning sker på stomrena bänkar alternativt på befintlig bänkskiva fast då mot tillkommande avgift. Om detta inte följs så avsäger vi oss ansvaret för riktigheten på måtten eller tar ut en avgift för bomkörning för planerad mallning som inte kunde utföras. Avgiften som tas ut för bomkörning är 1500 kr, eller till gällande kostnad. Priset för montering styrs efter den största/ tyngsta bänkskivan.

Extra debitering tillkommer för trappbärning, mjukfogning, platser längre bort än 30 km från Vällingby, måttagning på befintlig bänkskiva, all transport som är över 25 m i bärväg från möjlig parkering till monteringsplatsen. City och närområdet ingår alltid i det fasta priset för mallning/montering, bedömningen för dessa områden är att avståndet från VE Sten inte överstiger 30 km. Tillkommande avgifter för avstånd längre än 30 km från Vällingby debiteras med 75 kr per kilometer. Estimat på tillkommande pris lämnas efter att mallning är genomförd och sätts efter varje enskilt objekt. Ingen frånkoppling eller påkoppling av vatten ligger på VE Stens ansvar, inte heller demontering av befintlig köksbänk eller elarbeten. Montage av spishäll ingår ej, om detta skall åtgärdas av oss så är det alltid mot tillkommande avgift satt efter varje enskilt objekt. Det slutgiltiga priset lämnas alltid efter det att montaget är slutförd.

Kund ombesörjer att alla de golv som ligger i anslutning till där montage skall göras är skyddade.

Montering och mallning av ryggskivor/stänkskydd ingår inte i det fasta priset för montering utan är tillkommande då detta medför en längre arbetstid som är svår att förutsäga pga. geringar, vinklar, urtag mm. Det tillkommande priset lämnas efter att mallning är genomförd och sätts efter varje enskilt objekt.

Montering sker på slutgiltigt monterade och stomrena bänkar. Vi tar inget ansvar för stommarnas planhet eller avvägning av dessa i höjdled. Vi har en tolerans på upp till 3mm som vi kan kila upp och ta ansvar för, större höjdskillnad än så ligger på kundens ansvar. Luckor på bänkstommar samt på överskåp skall täckas eller tas bort för att undvika skador på dessa, detta ansvar ligger på kunden och skall ske innan monteringen utförs. Bänkskivorna monteras kant i kant med en tolerans för fog på 2mm. Fogning görs med latex mellan bänkskivor (sten mot sten) av oss när behov uppstår. All övrig mjukfogning så debiterar efter separat offert.

När montage av material sker skall kund eller av kund skriftligen utsedd representant vara närvarande. Kund blir själv ansvarig representant i det fall inget annat meddelas skriftligen till VE Sten innan mallning eller montering utförs. När montaget är utfört skall representant tillsammans med montör besikta och syna av utfört arbete, eventuella avvikelser eller skador skall skriftligen dokumenteras.

Om ansvarig representant ej finns på plats när montaget är slutfört för att utföra besiktning/syn så anses både arbetet och materialet godkänt i sin helhet och inga reklamationer angående skador/åverkan eller utförande av montage kan göras efter det att montör/montörer lämnat platsen där montaget utfördes.

Information om ROT avdrag

Om kund önskar rotavdag  faktureras då monteringsdelen av order av annat bolag; Valter Eklund Stenentreprenader AB. I detta stycke ”Information om ROT avdrag” omnämnt som företaget

Rotavdrag utgår ej på material eller arbete på verkstad. Endast mallning, samt monteringskostnad faller inom skatteverkets ramar för rotavdrag.

Vid förfrågningar och beställning av arbeten skall kund informera oss senast vid datum för beställningen om man önskar ROT avdrag på arbetet, detta skall ske skriftligen. Företaget tar inget ansvar för att ROT avdraget godkänns eller för de eventuella motsättningar / komplikationer som kan uppstå mellan er som beställare och skattemyndigheten eller motsvarande.

Ni som kund / beställare  är betalningsansvarig för det beställda och utförda arbete fram tills det att företaget erhållit full betalning , oaktat om ROT avdrag godkänns eller inte.

Kund / beställare ansvarar för att det arbete som utförs faller inom ramen för godkännande av ROT avdrag.

Om önskan / begäran att ROT avdrag skall göras för jobbet inte meddelats VE Sten eller tagits upp i VE Stens offertomfattning när beställning läggs och önskan / begäran om ROT avdrag görs tillkommer en administrativ avgift enligt nedan:

Administrativ avgift för hantering av ROT avdrag, fastprisarbete: 790:- (exkl. moms)

Administrativ avgift för hantering av ROT avdrag, löpande räkning:490:- (exkl. moms)

Vid önskan / begäran om att utföra jobb med ROT avdrag skall följande skickas till VE Sten i samband med beställning.

 1. Namn, adress, personnummer, uppgift / bevis om att du som beställare bor och äger den fastighet / bostad där arbete skall utföras.
 2. Småhusets, ägarlägenhetens, eller bostadsrättens beteckning. Boende i bostadsrätt skall även skicka in föreningens Organisationsnummer.
 3. Information från Skatteverket om hur mycket av den maximala skattereduktionen för husarbete som ni utnyttjat under året, denna får ej vara äldre än fem (5) dagar.

Om denna information ej skickas till oss kommer ROT avdrag ej att utföras för jobbet.

Se broschyr SKV 322, utgåva 7 på Skatteverkets hemsida. www.skatteverket.se för information.

Om begäran av ROT avdrag skulle inkomma till oss efter det att arbete utförts och debiterats förbehåller VE Sten samt Valter Eklund Stenentreprenader rätten att neka till detta.

Befrielsegrunder (force majeure)

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer, och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel eller arbetskraft, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från leverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund. Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.

Part som vill åberopa omständighet som utgör befrielsegrund skall utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten när sådan omständighet inträffar och när den upphör. Om befrielsegrund medför att parts fullgörande av avtalet försenas och detta är av väsentlig betydelse för andra parten har denne rätt att genast häva avtalet genom skriftligt meddelande.

Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa bestämmelser får part häva avtalet genom skriftligt meddelande till andra parten om avtalets fullgörande försenas mer än 3 månader av tidigare nämnda befrielsegrunder.

Tekniska beskrivningar

De av VE Sten tillhandahållna prover, uppgifter om vikter, dimensioner, prestanda eller andra data som lämnats i kataloger, broschyrer, ritningar eller annat informationsmaterial är ungefärliga och VE Sten förbehåller sig rätten att även under pågående leverans vidta sådana ändringar som betingas av materialfrågor, fabrikationsmetoder eller orsaker utanför VE Stens kontroll. VE Sten reserverar sig också för rena tryckfel i marknadsföringsmaterial.

Ansvarsbegränsning, garanti m.m.

Utöver vad som anges i dessa allmänna villkor har VE Sten inte något ansvar för dröjsmål eller fel i godset. VE Sten har således inte någon skyldighet att på grund av dröjsmål samt fel eller brist i varan utge någon ersättning till Kunden för utgifter, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan direkt eller indirekt förlust. Denna ansvarsbegränsning gäller dock endast under förutsättning att VE Sten inte har agerat grovt vårdslöst.

Publicerad information om VE Stens gods som härrör från VE Stens leverantörer utgör inte i sig någon garanti från VE Stens sida innebärande att godset till fullo motsvarar den information som leverantören lämnat. Det åligger således Kunden att själv förvissa sig om att godset uppfyller alla av leverantören angivna förutsättningar.

Mångfalden av möjliga användningsområden för respektive material och produkt medför att Kunden själv noggrant skall bedöma material och produkts lämplighet för avsedd användning.

VE Stens säljares vid varje tillfälle lämnade användningstekniska rådgivning motsvarar den kunskap som säljaren vid varje tillfälle besitter om godset och dess användningsområden. Rådgivningen utgör således inte någon garanti eller utfästelse om godsets speciella egenskaper eller användningsområden. Det åligger således kunden att själv förvissa sig om att godsets egenskaper är i överensstämmelse med kundens speciella behov, produktionsförfarande och användningsområde.

Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från VE Stens sida och skall aldrig betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att VE Sten skriftligen medgivit sådan skuld eller sådant fel.

VE Sten reserverar sig för felaktigt införd data i offerter och ordererkännanden, i de fall detta sker har kunden efter att ha blivit informerad om felet rätt till att häva beställning om merkostnad uppkommer.