Policy för personuppgiftsbehandling

Denna policy tillämpas för behandling (insamling, lagring, överföring m.m.) av personuppgifter som förekommer inom VE Sten AB.
VE Sten AB behandlar personuppgifter endast i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning för att skydda den personliga integriteten.

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras genom exempelvis användarnamn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens identitet.

 

Behandling av personuppgifter

Vi är transparenta med hur och varför personuppgifter samlas in och behandlas. Med behandling avses all befattning med personuppgifter såsom insamling, lagring och användning.
Vi behandlar i huvudsak följande personuppgifter:

  • Namn, personnummer, kontaktuppgifter, kreditupplysning, betalningsinformation och historik avseende privatkunder
  • Namn och kontaktuppgifter till pågående affärskontakter
  • Namn och kontaktuppgifter till tidigare affärskontakter
  • Namn, personnummer, bild, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter till arbetssökande

Insamling av personuppgifter
Vi samlar i första hand in personuppgifter direkt från den registrerade genom personligt möte, e-post- och telefonkontakt, eller via webbplats och sociala medier, Vi samlar i vissa fall in uppgifter från annan än den registrerade, exempelvis från allmänt tillgängliga källor och från tredje part i form av kontaktlistor eller uppgifter från kreditupplysningsföretag. När vi samlar in uppgifter från annan än den registrerade underrättas den registrerade om behandlingen så snart som möjligt och senast inom sex månader från det att uppgifterna samlades in.

 

Ändamålen med behandlingen

VE Sten AB behandlar enbart uppgifter för det ändamål uppgiften har samlats in enligt nedan:

Ingå och upprätthålla avtalsrelationer

Vi behandlar personuppgifter i samband med förberedelse för avtal (potentiella kunder, leverantörer eller samarbetspartners) samt för administration och fullgörelse av ingångna avtal (nuvarande och tidigare kunder, leverantörer eller samarbetspartners).

Personuppgifter om kunder som är privatpersoner behandlas för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet med den registrerade såsom hantering av betalning, leverans och hantering av reklamations- och garantiärenden.

Personuppgifter om affärskontakter registreras för att upprätthålla en kontaktlista. Behandlingen sker på grundval av vårt legitima intresse av att upprätthålla affärsrelationer och för att kommunicera med de registrerade. Vi bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger de registrerades intresse av skydd för sin personliga integritet. Personuppgifterna kommer att behandlas enbart för det avsedda ändamålet och endast så länge som den registrerade är en affärskontakt till VE Sten AB

Behandling av personuppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna lämna anbud och fullgöra åtaganden enligt avtal.

Uppgifter om tidigare kunder gallras enligt VE Sten AB’s rutiner.

Rekrytering

VE Sten AB behandlar personuppgifter som inhämtas i samband med rekryteringsförfaranden.

Det kan förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos VE Sten AB närstående företag, externa rekryteringsföretag och organisationer med vilka vi samarbetar med vid rekryteringsprocessen. Personuppgifterna kommer att bevaras av oss och våra samarbetspartners under den tid det är nödvändigt med hänsyn till för att genomföra rekryteringsförfarandet.

Vid rekryteringsförfaranden ges sökande möjlighet att samtycka till att vi bevarar personuppgifter inför kommande rekryteringsbehov. Den sökande kan när som helt återkalla ett sådant samtycke. När den registrerade inte längre samtycker till att VE Sten AB behandlar personuppgifterna inför kommande rekryteringsförfaranden raderas uppgifterna.

 

Gallring av personuppgifter

Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Vi gallrar personuppgifter löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Som utgångspunkt innebär detta att personuppgifter endast bevaras till dess att VE Sten AB och den registrerades samtliga mellanhavanden är slutligt reglerade.

 

Överlämning av personuppgifter

Vi kan komma att dela personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden. Våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter för VE Sten AB’s räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hanterar transporter och leveranser, marknadsföring och IT-tjänster.
VE Sten AB upprättar skriftliga avtal med bolagets personuppgiftsbiträden. Enligt dessa avtal garanteras säkerheten för de personuppgifter som behandlas och personuppgiftsbiträdet åtar sig att följa våra säkerhetskrav och krav rörande internationell överföring av personuppgifter.
Vi kan komma att dela personuppgifter med leverantörer och återförsäljare för administrativa ändamål avseende kunder och kontaktpersoner samt för direktmarknadsföring av VE Sten AB’s produkter. Om sådan delning sker är bolagen som tar emot uppgifterna personuppgiftsansvariga för personuppgifterna.
VE Sten AB säljer aldrig några personuppgifter till någon. I övrigt lämnar vi endast ut uppgifter om tvingande lag så kräver eller om den registrerade samtyckt därtill.

 

Rättigheter

Den registrerade har rätt att, enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning, efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som VE Sten AB behandlar avseende den enskilde. Begäran enligt detta stycke måste göras skriftligen och undertecknas av den enskilde personligen, till undvikande av obehörig åtkomst av personuppgifter.
Den registrerade har dessutom rätt att, när som helst, begära att vi rättar, blockerar eller raderar den enskildes personuppgifter. För det fall VE Sten AB är skyldigt enligt lag att fortsätta med lagring av personuppgifterna, kan uppgifterna enbart blockeras.
Detta kan ske genom att kontakta oss på personuppgifter@ve-sten.se eller skicka brev till VE Sten AB. Box 6024, 162 06 Vällingby. Ve Sten AB kommer i så fall att sluta behandla den registrerades personuppgifter för detta ändamål.

ÄNDRINGAR

Vi har rätt att ändra i vår policy för hantering av personuppgifter och ser löpande över innehållet för att ständigt förbättra den. Vi kommer inte att minska de rättigheter som anges här, men vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy utan att aktivt kontakta dig. Besök gärna denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad.

 

Personuppgiftsansvarig

VE Sten AB  (556143-4126, Box 6024, 162 06 Vällingby är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingar sker enligt gällande lagstiftning.